Egyes adókötelezettségek bejelentési szabályai

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó, adatait köteles az állami adóhatóságnál bejelenteni. Ez alól az egyéni vállalkozó, és mezőgazdasági őstermelő sem kivétel.

Foglalkoztatottjainak bejelentési szabályai:

Nevének, székhelyének, telephelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével - az illetékes állami adóhatóságnak elektronikus úton, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét és a FEOR - számát.
Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni.
A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül, illetve ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni.

Az állami adóhatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak az adatait, akik tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget kötelezettségüknek.
Ezen adózók nevének feltüntetése mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját hozza nyilvánosságra. Ha az adóhatóság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor.

A NAV honlapján közzétett adózók adatait - feltéve, hogy a jogsértést az adózó ismételten nem követte el - a közzétételtől számított két év elteltével törlik.